ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
บุคลากร
บริการ
กิจกรรม
รวมลิงค์
  ลิงค์ภายใน
  ลิงค์ภายนอก
ดาวโหลดเอกสาร
ติดต่อเรา
สำนักงานต่างๆ
สำนักงานอธิการ
สำนักงานวิชาการ
สำนักงานกิจการนักศึกษา
สำนักงานบริหารเงิน
และทรัพย์สิน
  แผนกการเงิน
  ฝ่ายอาคารและสถานที่
  ฝ่ายบัญชี
สำนักงานนโยบาย/
แผนและพัฒนา
สำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
สำนักงานวิจัย
สำนักงานทะเบียนและวัดผล
สำนักงานให้กู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษา
สำนักงานบุคลากร
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ห้องสมุด


4730

 


   
ประกาศ ใช้งาน Login internet
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศน์สหกิจศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ และขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์

 

 
 
  ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

 


 

พิธีบวงสรวงพระพรหม 4 หน้า และศาลพญานาค เพื่อเป็นสิริมงคลแก่รั้ว มหาวิทยาลัยตาปี วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน โอกาสวันพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี" วันอังคารที่ กรกฎาคม 2557โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
       
       
บันทึกเทปเนื่องในวโรกาสวัน พระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ สถานี โทรทัศน์แห่งประเทศไทย บุคลากรและนักศึกษาร่วมขบวนแห่สงกรานต์ร่วมกับ สถาบันในเครือฯ ในวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557 ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
       
       
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันอังคาร ที่8 เมษายน 2557 ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตพุนพิน (A-TAP) นักศึกษามหาวิทยาลัยตาปีร่วมกิจกรรม รำวงเวียนครกงาน สมโภชศาลหลักเมืองและ งานกาชาดสุราษฏร์ธานี 5 เมษายน 2557
       
       

 

 

 


 
 

มหาวิทยาลัยตาปี : Tapee University

45/45 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431, 0-7720-4432
วิทยาเขตเมืองฯ  8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

  Top